PK Kanavat Oy (FI07019863) tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. PK Kanavat Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa yksityisyyttä.

1. Rekisterinpitäjä 

PK Kanavat Oy 

Yhteystiedot:
Vanha Mikkelintie 24 a
76150 PIEKSÄMÄKI
+358 15 348 790
info@pkkanavat.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
PK Kanavat Oy / Anneli Miettinen
Vanha Mikkelintie 24
76150 PIEKSÄMÄKI
+358 44 570 5754
anneli.miettinen@pkkanavat.fi

Yrityksen toiminta ei edellytä tietosuojavastaavaa.

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat (Asiakasrekisteri) ja potentiaaliset asiakkaat (Markkinointirekisteri).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterissä rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään markkinointirekisterissä suostumuksen perusteella 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluistamme ja tuotteistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Asiakasyrityksen tai henkilön itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot.

 • tunnistamistiedot, kuten nimi, y-tunnus tai henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi laskutussopimusta tehtäessä
 • yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista ja niiden hintatiedot sekä toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseenPK-Kanavat Oy, puh. +358 15 348 790, info@pkkanavat.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta
 • asiakastietoja voidaan tarkistaa julkisista lähteistä kuten YTJ tai PRH tai luottotietorekistereistä tai vastaavista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin PK Kanavat Oy:n ulkopuolelle.  

Luovumme tietoja asennusta suorittaville alihankintayrityksille. Alihankintayritykset ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja heidän kanssaan on tehty tarvittavat sopimukset

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä erikseen.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakas- ja markkinointirekisteriä käsittelevät PK Kanavat Oy:n työntekijät.

Rekisteritietoihin on tarvittaessa ja valvotusti pääsy ulkoistetuilla tietojärjestelmätoimittajilla, IT-tuella sekä tilitoimistolla. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.